Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PhDr. Michal Guldan, so sídlom: Macharova 11, Bratislava, IČO: 44046936 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Prevádzkovateľ internetového obchodu

PhDr. Michal Guldan, so sídlom: Macharova 11, Bratislava, IČO: 44046936 DIČ: 1078959541, neplatca DPH. Prevádzka: Macharova 11, Bratislava

Telefón: +421 903 894 150

Email: m.guldan@gmail.com


Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

www.soi.sk

 

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je Návrhom kúpnej zmluvy a samotná Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením Kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a s nimi aj súhlasí v plnom rozsahu.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak ako bolo uvedené v čase objednávky, adekvátne tovar zabaliť a odoslať v dohodnutej lehote. Tovar, ktorý máme skladom posielame max. do 48 hodín (vrámci pracovných dní) od realizovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru, alebo v dôsledku nemožnosti získania objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 15 pracovných dní, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, taktiež za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci berie na vedomie možné farebné odchýlky jednotlivých farebných odtieňov prezentovaných diel na stránke, oproti originálu (skreslenie môže nastať pri odlišnom farebnom nastavení monitora, zobrazovacej schopnosti zariadenia a pod.).

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané


Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín od realizácie objednávky, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Je nevyhnutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Ak ste za objednávku zaplatili, uveďte prosím číslo účtu na ktoré Vám vrátime do 15 pracovných dní peniaze, alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom.


Spôsob platby

Pre všetok tovar platí cena, ktorá je zobrazená na stránke guldan.gallery v čase objednávania tovaru. Na stránke si pri objednávke tovaru môžete vybrať z nasledovných spôsobov platby:


Platba platobnou kartou - bezpečný a rýchly spôsob platby prostredníctvom služby PayPal - platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express a Discover.


Platba službou Paypal.


Platba bankovým prevodom - pri platbe je potrebné vždy uviesť číslo vašej objednávky ako variabilný symbol. Platbu môžete realizovať na základe zálohovej faktúry doručenej na vašu emailovú adresu jedným zo spôsobov:

1. prevodom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou.

2. vkladom na náš účet uvedený v e-maile s predfaktúrou.


Dobierka - objednávku vám pošleme kuriérom alebou poštou na vami zvolenú dodaciu adresu. Za objednávku platíte až pri preberaní tovaru.


Platba v hotovosti - platí len pri osobnom odbere - v kamennej predajni vrámci pracovného času.Doručenie zásielky

Pri objednávke tovaru si kupujúci vyberá spôsob doručenia. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra alebo z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Pri preberaní balíka od dopravcu skontrolujte starostlivo obal zásielky. Akékoľvek prípadné poškodenie obalu (diery, šrámy, pokrčené rohy atď.) hláste prosím vodičovi prepravnej spoločnosti a nechajte si zapísať stav balíka do preberacieho protokolu. Po prevzatí skontrolujte doručenú zásielku. Kým sa nepresvedčíte, že nedošlo k poškodeniu tovaru, nezbavujte sa obalu v ktorom tovar dorazil. Pri nezachovaní pôvodného obalu nie je možné prípadnú škodu posúdiť a reklamovať u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky u dopravcu je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní.


Doručenie zásielky realizujeme prostredníctvom dvoch prepravných spoločností a to:

Slovenská pošta – Expres kuriér - Zásielka je zvyčajne doručená do nasledujúceho pracovného dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Dobierka je zdarma. Preprava zásielky je zdarma.


Toptrans - kuriérska služba - Zásielka je zvyčajne doručená do nasledujúceho pracovného dňa od odoslania. O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. Dobierka je zdarma. Preprava zásielky je zdarma.

V prípade doručenia zásielky v rámci bratislavských okresov doručujeme väčšinou osobne.


Objednávku je možné vyzdvihnúť aj osobne v kamennej predajni vrámci telefonicky alebo písomne vopred dohodnutého času.


Záruka a reklamácie

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách. Oznámenie musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

Na spotrebný tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom - to je 24 mesiacov.

Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 10.00 - 16.00 hod na telefónnom čísle 0903 894 150, e-mailom: m.guldan@gmail.com, alebo poštou.

K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Niektoré diela majú trhliny, diery, prípadne iné známky poškodenia, ktoré sú však zámerné alebo sú súčasťou výtvarného prejavu, rovnako ako vôňa či pach farieb niektorých diel.


Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal a to v nepoškodenom stave. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo poškodený), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu predávajúcemu, ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Z kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).


Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené podľa platného zákona. Použité budú iba na riadne spracovanie objednávky a doručenie. Nikdy nebudú použité na žiadne marketingové účely a nikdy nebudú poskytné tretím stranám.


 

Obchodné podmienky sú platné od 01. 10. 2017 do odvolania.